Památky v Tuchlovicích

Kostel sv. Havla

V centru obce u hlavní silnice (Karlovarské) se nachází původně gotický kostel sv. Havla. První zmínky o kostelu nalézáme v roce 1283, ale románské zdivo lodi vypovídá o původu již z 12. století. Někteří autoři dávají kostel do souvislosti s řádem maltézských rytířů – johanity, jiní se svatovítskou kapitulou. Zajímavé je, že gotické kněžiště má místo čtyř žeber v klenbě pouze tři (jedno schází). Nejstarší částí kostela (i celé obce) je presbytář – kněžiště. V roce 1352 se stává farním kostelem.
V době baroka byla loď kostela upravována a prodloužena. Z této doby jsou v sakristii zachovány dva relikviáře.
V roce 1844 byla postavena nová věž, která nahradila dřevěnou zvonici porušenou požárem, díky němuž se uskutečnila i rozsáhlá renovace kostela za finanční podpory císaře Ferdinanda Dobrotivého. V těchto letech byl přistaven neslohový přílepek sakristie a na novou věž pořízeny hodiny, které pochází ze zrušené Lounské brány ve Slaném z roku 1835. Kostel byl též obohacen v roce 1866 novým oltářem od J. Kaury a bočním oltářem od Fr. Krejčíka z roku 1893. Roku 1890 byla o polovinu rozšířena sakristie.
Za zmínku stojí i cínová křtitelnice z konce 18. století. Zařízení kostela pochází z 19. století (řezané a intarzované lavice). Velkou pýchou kostela jsou i varhany pocházející z roku 1840.
V letech 2000 – 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela.

Kaple sv. Floriána

Na nejvyšším místě obce Tuchlovice (437 m. n. m.) se nachází malá kaple zasvěcená sv. Floriánu. Nechal ji postavit hospodář Jiří Náprstek (rod Fingerhutů – Náprstků, který v Tuchlovicích působil od roku 1709, nejznámějším příslušníkem tohoto rodu byl Vojtěch Náprstek, jehož jméno připomíná Náprstkovo muzeum v Praze) roku 1715. V této době zachvátil obec dobytčí mor, který postihl všechen dobytek v Tuchlovicích. Tehdejší hospodář Jiří Náprstek, veřejně v kostele přislíbil, že když Bůh ochrání od pohromy moru jeho hospodářství, vystaví na vyvýšeném místě kapli zasvěcenou sv. Floriánovi, ochránci od ohně a morové pohromy, jako díkuvzdání za vyslyšené prosby. Svatý Florián je mimo jiné také patronem hasičů, zedníků a kominíků.
Kaple i s obrazem sv. Floriána byla roku 2002 zrekonstruována. V obci se každoročně slaví svatofloriánská pouť.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Z roku 1779 pochází státem chráněná socha sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna před kostelem sv. Havla.
Kámen s vytesaným křížem a mečem
Na návsi se nachází velký kámen, na jehož jedné straně je vytesán kříž a letopočet 1813, na druhé straně meč. Kámen je podobný s mezníky v Bělči, Bratronicích, na Červeném Újezdě a Novém Straševí (blízké vesnice a město). Buď značí hranici území (křivoklátské panství), nebo pevný bod dávné cesty, kdy bylo kolem Tuchlovic plno močálů a bažin. Tento druhý výklad by svědčil o cestách, které se na území nynějších Tuchlovic křižovaly. Znamení na takovýchto kamenech: kříž, meč, sekera apod. mohou podle rakovnického Renera znamenat hrozbu božím trestem, setnutím hlavy či vypícháním očí tomu, kdo by s kamenem hnul, přemístil nebo jej odstranil. Lidová pověst v Tuchlovicích vypráví o vojákovi na koni, který se na místě, kde je nyní kámen, utopil i se svým koněm. Podobný kámen stával i v severovýchodním cípu parku.

Pomník obětí světových válek

V roce 1924 byl v místním parku od hlavní silnice Karlovarské odhalen pomník padlých v první a druhé světové válce. Pomník zhotovil akademický sochař Emanuel Kodeta z Prahy.