Veřejné oznámení o zahájení realizace akce

Název projektu: „Lány-Tuchlovice – Srby za prací na kole“

Investor: obec Tuchlovice

Cíl projektu a jeho přínos:

Hlavním cílem je navázat na již vybudovanou I.etapu cyklostezky spolufinancovanou z ROP SČ pod názvem: „Z Tuchlovic na nádraží“, na tuto etapu je přímo návazná i druhá část s názvem: „Lány – Tuchlovice – Srby za prací na kole“.

V projektu jsou využity dosud nevyužívané plochy v obci Tuchlovice, tím se zlepší podmínky pro intenzivnější a pravidelné využití cyklodopravy v rámci daného území. Realizací projektu dojde k zajištění adekvátních podmínek pro uživatele ekologicky šetrné dopravy s využitím především cyklodopravy v návaznosti na usnadnění kombinace cyklodopravy a plochy Bike&Ride.

Konkrétním cílem realizace projektu je navázání na již vybudovanou cyklostezku o délce 4,081 km a navázání na první etapou vybudovanou cyklotrasu v délce 7,1 km, a to dobudováním 2,49 km cyklostezky řešící i mimoúrovňovou (přes most) dopravu cyklistů přes rychlostní komunikaci R6 a značně frekventovanou silnici II.třídy č.606 (stará karlovarská) dobudováním 10,20 km cyklotrasy. Tímto je plně zajištěna propojenost a přímá návaznost na využití cyklodopravy v pravidelném spojení s veřejnou dopravou v rámci regionu.

Výše poskytnuté dotace: tento projekt je realizován za přispění programu: Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, Oblast podpory: 15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy, Prioritní osa: 15.1. Doprava. Dotace z ROP SČ je plánována až do výše 17 mil. Kč.

 

Tisková zpráva včetně situačního výkresu: Tisková zpráva

Obraz102 Obraz104

Obraz105Obraz114